Ontslag op staande voet terecht: ambtenaar met hennepkwekerij in huis

Ontslag op staande voet van een ambtenaar. Hoe zit dat nu eigenlijk na de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (de Wnra)?

Sinds 1 januari 2020 zijn de meeste ambtenaren werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst en dus werknemer. Voor hen gelden nu ook de ‘gewone’ arbeidsrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, maar ook de Ambtenarenwet 2017. Tegenwoordig beslist de civiele rechter over het ontslag van een ambtenaar. Wel heeft de ambtenaar nog steeds een bijzondere positie, want hij vertegenwoordigt de overheid en daarmee het publiek belang. Dit vereist een grote(re) mate van integriteit. Recent is een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland gepubliceerd waarin de kantonrechter oordeelde over een dergelijk ontslag op staande voet van een ambtenaar.

Voorbeeld terecht ontslag van een ambtenaar

In dit voorbeeld was de ambtenaar in dienst bij WerkSaam Westfriesland, in de functie van medewerkster personeelszaken. Zij had onder andere tot taak om op verzoek van de reclassering taakgestraften te plaatsen binnen leerwerkbedrijven en zij werkte met kwetsbare doelgroepen. In de woning van werkneemster waren maar liefst 245 hennepplanten door de politie aangetroffen en ontmanteld. Het betrof een in werking zijnde professionele hennepkwekerij. Om deze reden heeft de werkgever haar vervolgens op staande voet ontslagen.

Oordeel van de kantonrechter bij het ontslag van de ambtenaar

De kantonrechter volgt het standpunt van de werkgever dat de betrokkenheid van de werkneemster bij het opzetten en in stand houden van een hennepkwekerij in haar woning een dringende reden voor een ontslag op staande voet oplevert. Het plegen van een dergelijk ernstig strafbaar feit is volgens de kantonrechter een zodanige gedraging van de werkneemster dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren (art. 7:678 lid 1 BW). Het feit dat deze gedraging in verband met de functievervulling staat en dat de werkneemster zich in haar functie moet houden aan haar verplichtingen als ambtenaar, speelde hierbij een rol. Het feit dat de gedraging in de privésfeer heeft plaatsgevonden maakte dit niet anders. Ook het argument van de werkneemster dat niet zij, maar haar echtgenoot verantwoordelijk was voor de hennepkwekerij, deed niet af aan de geldigheid van het ontslag op staande voet. Bovendien hanteerde de werkgever een duidelijk integriteitsbeleid. Dit laatste woog de kantonrechter ook mee.

Kortom, op grond van de Ambtenarenwet mag een grotere mate van integriteit worden verwacht (dan van een gewone werknemer).

Tips voor werkgever bij een ontslag op staande voet

  1. Check of de gedraging is verboden in een geldende gedragscode of integriteitsbeleid.
  2. Beoordeel of er daadwerkelijk een dringende reden voor het ontslag
  3. Geef het ontslag op staande voet onverwijld.
  4. Zorg ervoor dat je het ontslag onverwijld mededeelt aan de werknemer.
  5. Pas hoor en wederhoor toe.

Bekijk hier ons blog over tips voor ontslag op staande voet

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heb je vragen over een ontslag op staande voet of over andere personeelszaken? Neem gerust contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze arbeidsrechtspecialisten Siep van der Galiën, Karin van Zijtveld, Bernice Nonnekes, Sebastiaan van den Brink of Dewy Kluft via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl . Wij begeleiden u hierbij graag!

Bernice Nonnekes

Ik help eigenaren en managers van bedrijven in de Ronde Venen e.o. met praktische en snelle oplossingen bij onvoldoende functionerende werknemers, ziekte en ontslag, zodat zij zich gerustgesteld kunnen concentreren op hun business.
Bel ons gerust!