Sinds de invoering van de Wet Passend Onderwijs is er nogal wat veranderd. De wet heeft tot doel om te bevorderen dat leerlingen een plaats vinden binnen het onderwijsbestel dat het beste bij hem of haar past.

Samenwerkingsverbanden

Met name de rol van de nieuwe samenwerkingsverbanden is gewijzigd ten opzichte van de ‘oude’ samenwerkingsverbanden (Weer Samen Naar School). In de praktijk beginnen de gevolgen van deze wet zich af te tekenen.

Toelaatbaarheidsverklaring

Een van de meest in het oog springende zaken is de zogenaamde toelaatbaarheidsverklaring (TLV). Een leerling is pas toelaatbaar tot het speciaal (basis)onderwijs, nadat het samenwerkingsverband een TLV heeft verstrekt. Anders dan in het oude systeem, kan een TLV worden aangevraagd zonder instemming van ouders. En dat betekent ook dat ouders soms tegen hun zin worden geconfronteerd met een TLV. Het besluit tot toekenning of weigering van een TLV is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Ouders kunnen dan ook bezwaar maken bij het samenwerkingsverband en, wanneer het bezwaar ongegrond wordt verklaard, beroep instellen bij de rechtbank.

Ons kantoor was nauw betrokken bij de eerste zaak die speelde over een TLV. De rechtbank Amsterdam oordeelde dat het samenwerkingsverband (door ons kantoor bijgestaan) de TLV terecht had afgegeven. Voor meer informatie hierover kun je contact met ons opnemen.

Wat kunnen wij betekenen voor het passend onderwijs?

Hendrikx Advocaten staat samenwerkingsverbanden bij. Wij kunnen samenwerkingsverbanden helpen met het opstellen van besluiten, zoals het besluit tot toekenning of weigering van een TLV. Daarnaast begeleiden wij samenwerkingsverbanden bij procedures bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), de rechtbank en in geval van hoger beroep, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Overige expertise binnen het onderwijsrecht

Al vele jaren bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, aansprakelijkheidskwesties, klachten van ouders, medezeggenschap of fusietrajecten: wij bieden alle juridische expertise onder één dak.

Contact met een onderwijsrecht advocaat

Heb jij te maken met het onderwijsrecht en wil je een ervaren advocaat spreken of wil je jouw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten.

Of lees vast onze blogs over het onderwijsrecht: