Groep 8 Schooladvies: Tips en Inzichten bij ongemakken en geschillen

Voor leerlingen in groep 8 van de basisschool is het bijna weer zover. In de periode van 10 januari tot en met 31 januari 2024 dient de school een schooladvies te geven. Daarna volgt de doorstroomtoets en dient het advies op basis van de uitslag daarvan te worden bijgesteld. Van de uitslag van de doorstroomtoets kan eventueel gemotiveerd worden afgeweken, wanneer dat in het belang van de leerling is. Het is niet mogelijk het schooladvies naar beneden bij te stellen.

Niet alle ouders zijn het eens met het schooladvies. Niet alleen wordt er door ouders soms druk uitgeoefend op de school om een bepaald advies te geven, maar ook leidt dit nog wel eens tot procedures.

Tip: Ga met ouders in gesprek!

Uiteraard is het altijd goed om met ouders in gesprek te gaan over een gegeven schooladvies wanneer ze het daarmee niet eens zijn. Dit leidt echter niet altijd tot overeenstemming. Ouders kunnen dan geen bezwaar tegen het schooladvies instellen. Wel kunnen ze een klacht indienen. Ook komt het voor dat ouders een kort geding aanspannen om het schooladvies gewijzigd te krijgen. Hoeveel kans maken ouders dan?

Geschillen

Een rechter zal alleen in zeer uitzonderlijke situaties ingrijpen. Deze kan immers niet op de stoel van de school gaan zitten en heeft hiertoe ook niet de deskundigheid. Zoals door een rechter werd aangegeven: ‘’Dan zal het moeten gaan om een situatie waarin een weldenkend mens op grond van de gegevens en waarnemingen met betrekking tot de leerling niet tot het advies heeft kunnen komen.’’ In de praktijk zal een rechter dan ook niet ingaan op een verzoek tot wijziging van het schooladvies.

Ook een klachtencommissie zal terughoudend zijn in de toetsing. Deze zal kijken of de procedure om tot dat advies te komen zorgvuldig is geweest en of het schooladvies redelijk is. De school heeft immers de deskundigheid op gebied van het kennen en kunnen van een leerling en het schooladvies behoort tot de beoordelingsbevoegdheid van de betrokken leerkrachten, schoolleiding en de directie. Wel moet de gevolgde procedure om tot het advies te komen zorgvuldig zijn geweest, met toelichting van het advies aan de ouders.

Alleen als het advies overduidelijk onjuist is, zal een klachtencommissie adviseren over bijstelling van het schooladvies. Uiteraard is een klachtencommissie niet zelf bevoegd om een schooladvies te geven of te wijzigen.

Ouders zullen zich dan ook doorgaans neer moeten leggen bij een door de school gegeven schooladvies, wanneer dat zorgvuldig tot stand is gekomen.

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!