Privacyverklaring Hendrikx Advocaten

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Hendrikx Advocaten B.V. (hierna Hendrikx Advocaten) in het kader van onze juridische dienstverlening. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Onder verwerking van persoonsgegevens wordt onder andere verstaan het verzamelen, opslaan, vastleggen, wijzigen, opvragen, raadplegen of vernietigen van persoonsgegevens.

Hendrikx Advocaten vindt de privacy van haar cliënten en online bezoekers belangrijk. Hendrikx Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. De verwerking van persoonsgegevens gebeurt daarom ook alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Hendrikx Advocaten verwerkt.

Onze contactgegevens zijn:
Hendrikx Advocaten
Industrieweg 23
3641RK Mijdrecht
KvK: 30267152

1. Uw persoonsgegevens

1.1. Verwerking van uw persoonsgegevens

Hendrikx Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. Hendrikx Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke. Bij Hendrikx Advocaten worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt wanneer u ons contactformulier invult, een offerte aanvraagt, op een andere manier contact met ons legt of van onze dienstverlening gebruik maakt. Onze werknemers hebben de plicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Te allen tijde nemen wij uw privacybelang in acht en streven wij ernaar de verwerking van persoonsgegevens zoveel mogelijk te beperken.

1.2. Vergaring van uw persoonsgegevens

Bovenstaande gegevens vergaren wij voornamelijk door u ernaar te vragen. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk geschieden. De technische informatie wordt van u vergaard door middel van analytische cookies. Lees hier in paragraaf 2.1.2. meer over. Door een rechtzoekende verstrekte gegevens aan Hendrikx Advocaten die niet noodzakelijk of relevant zijn voor de dienstverlening zullen niet worden verwerkt.

1.3. Doelen verwerking persoonsgegevens

Hendrikx Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures
 • onderbouwing en inning van een vordering, advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen
 • het declareren van verrichte werkzaamheden
 • het vast kunnen stellen van een tegenstrijdig belang
 • marketing- en communicatie activiteiten
 • werving en selectie (sollicitatie)

1.4. Soorten persoonsgegevens

Door Hendrikx Advocaten kunnen t.b.v. de dienstverlening de volgende persoonsgegevens gevraagd worden, dan wel door de rechtzoekende zelf worden verstrekt aan het kantoor, afhankelijk van het rechtsgebied waarvoor de diensten worden verleend.

Algemene gegevens: zoals voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, BSN van u zelf of familieleden.
Contactgegevens: adres, woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer.
Technische gegevens: een deel van uw IP-adres, analytische cookies (gtag.js).
Overige gegevens: functie, werkgever, inkomen, financiële gegevens, gezondheidsgegevens, bankrekeningnummer.

Voornoemde persoonsgegevens verwerkt Hendrikx Advocaten omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

1.5. Grondslagen voor rechtmatig gebruik

Hendrikx Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • uitvoering van een overeenkomst
 • verkregen toestemming van betrokkene(n)
 • gerechtvaardigd belang
 • wettelijke verplichting

1.6. Bewaartermijnen

Hendrikx Advocaten zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is om de bovenomschreven doelen te bereiken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij Hendrikx Advocaten op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Zaaksgerelateerde documenten worden door Hendrikx Advocaten vijf jaar bewaard, gerekend vanaf de dag dat de zaak is afgesloten. Deze termijn valt samen met de verjaringstermijn voor (beroeps)aansprakelijkheid.

Als gevolg van de fiscale bewaarplicht, dient Hendrikx Advocaten haar administratieve gegevens (zoals facturen en betalingsgegevens) zeven jaar te bewaren. Het is mogelijk dat op basis van deze bewaarplicht Hendrikx Advocaten genoodzaakt is uw persoonsgegevens te bewaren. In dit geval is de verwerking noodzakelijk om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Meer informatie over de fiscale bewaarplicht (en de gegevens die op basis daarvan bewaard moeten worden), vindt u op de website van de Belastingdienst.

1.7. Delen van uw persoonsgegevens

Hendrikx Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover dit noodzakelijk is voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Hendrikx Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of voeren van correspondentie met de wederpartij. Voorkomende derde partijen zijn bijvoorbeeld gerechtelijke instanties zoals rechtbanken, Gerechtshoven, Geschillencommissies, maar ook de Raad voor Rechtsbijstand, advocaten van wederpartijen en in te schakelen deskundigen.

Daarnaast kan Hendrikx Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Hendrikx Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten, waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Hendrikx Advocaten ingeschakelde derde partijen die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, deurwaarder en een andere ingeschakelde derde partij ten behoeve van het verkrijgen van een second opinion of deskundigenrapport.

1.8. Uw rechten

De AVG biedt betrokkenen de volgende rechten:

 • recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 • recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 • recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 • recht van verzet
 • recht op dataportabiliteit
 • recht op vergetelheid
 • recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 • recht om eerder gegeven toestemming in te trekken

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Hendrikx Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan bovengenoemde contactgegevens of info@hendrikxadvocaten.nl.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Hendrikx Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

1.9. Aanpassen Privacyverklaring

Hendrikx Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van Hendrikx Advocaten gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

2. Website en sociale media

2.1. Verwerking van persoonsgegevens via onze website

Via onze website kunnen er op twee manieren (persoons)gegevens verzameld worden. Zo heeft u de mogelijkheid om ons contactformulier in te vullen en wordt er gebruik gemaakt van analytische cookies. Onze website is gebouwd in WordPress.

2.1.1. Contactformulier

Om contact met ons op te nemen heeft u de mogelijkheid om ons contactformulier in te vullen. Hierin stellen wij u verplicht om uw naam en e-mailadres achter te laten en heeft u de mogelijkheid om een onderwerp en een bericht toe te voegen.

Het doel van de verwerking is dat wij, nadat wij uw bericht binnen hebben gekregen, contact met u kunnen opnemen over uw (aan)vraag of situatie. Het onderwerp en bericht kunt u invullen om ons een beeld te geven van uw situatie. Op die manier weten wij snel welke specialist of advocaat u het beste van dienst kan zijn.

Wij gebruiken voor ons contactformulier de plugin Contact Form 7. Deze hebben wij gekozen omdat deze de ingestuurde berichten niet opslaat. De ingevulde contactformulieren komen direct bij ons binnen op info@hendrikxadvocaten.nl, waar ze door ons secretariaat worden verwerkt. De informatie die u invult wordt dus niet opgeslagen op een server en is daarom niet toegankelijk voor derden (zoals de hostingpartij). Het secretariaat stuurt uw gegevens door naar de betreffende advocaat of neemt zelf contact met u op. We slaan uw gegevens pas op in onze online server Advocaat Centraal wanneer u een klant van ons wordt. Op het moment dat u klant wordt verzamelen wij meer gegevens van u, welke u kunt vinden in paragraaf 1.4.

Slechts indien u vervolgens een klant van ons wordt of een intakegesprek met ons voert, worden uw persoonsgegevens bewaard.

2.1.2. Analytische cookies

Om onze website te blijven verbeteren, verzamelen wij door middel van cookies uw gebruiksgegevens wanneer u op onze website kijkt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door uw browser op het apparaat wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen, wordt dan weer naar onze website teruggestuurd als u de website opnieuw bezoekt. Wij gebruiken Google Analytics cookies (gtag.js) met als doel om inzichten te vergaren in de wijze waarop bezoekers onze website gebruiken. Om uw privacy te waarborgen hebben wij een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten en het laatste octet van het IP-adres gemaskeerd. Dit houdt in dat wij niet het volledige IP-adres van onze websitebezoekers kunnen inzien. Daarnaast hebben wij ‘gegevens delen’ uitgezet, waardoor wij Google niet de toegang geven tot de gegevens. Tot slot willen wij nog benadrukken dat wij geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Daarnaast maken wij geen gebruik van tracking of advertentie cookies.

Uw privacy blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Daarom is het volgens de AVG niet noodzakelijk om hiervoor toestemming aan de bezoekers te vragen. Wel informeren wij u over wat wij verzamelen middels deze privacyverklaring. De gegevens die wij verzamelen zijn: browsertype en -versie, besturingssysteem en apparaat type, internetprovider, de gemiddelde tijd die bezoekers besteden op onze website/pagina’s, via welk kanaal u op onze website bent gekomen (via organische zoekresultaten, social media, e-mail, etc.), bezochte pagina’s, een deel van uw IP-adres en andere relevante gegevens.

2.2. Links naar andere websites

Op onze website staan verschillende links naar andere websites, zoals Linkedin of Facebook. Hendrikx Advocaten houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen. Deze websites hanteren mogelijk een ander privacybeleid dan Hendrikx Advocaten.

2.3. Social media widgets

Onze website heeft geen widgets of andere koppelingen met sociale media in de vorm van ‘like’ en/of ‘share’ buttons.

3. Beveiliging

3.1. Beveiliging van uw gegevens

Hendrikx Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Hendrikx Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Hendrikx Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen. Verschillende technische en organisatorische maatregelen zijn getroffen die bijdragen aan de bescherming van uw gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, aanpassing of vernietiging ervan.

3.2. Beveiliging op de website

Zoals eerder beschreven, slaat de website van Hendrikx Advocaten geen persoonsgegevens op, maar worden de gegevens die via het contactformulier worden ingestuurd direct naar onze e-mail verzonden. Daardoor is onze website minder gevoelig voor DDOS aanvallen en andere cyber attacks. Dat neemt niet weg dat wij onze website zo goed mogelijk hebben beveiligd. Zo hebben wij een SSL-certificaat en een consequent update-beleid voor onze WordPress website, waarbij wij altijd nieuwe updates installeren voor zowel ons childtheme als voor onze plugins.

Conclusie

Wij hopen u hiermee voldoende duidelijk te hebben geïnformeerd. Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met ons via info@hendrikxadvocaten.nl.

Deze Privacyverklaring is op 25 mei 2018 vastgesteld.