Algemene voorwaarden

Je kunt onze algemene voorwaarden hier onder vinden, of via onze Algemene Voorwaarden als pdf-bestand

Algemeen

1. Hendrikx Advocaten BV, hierna ‘het Kantoor’ te noemen, is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft om de praktijk van advocaat uit te oefenen in de ruimste zin van het woord.
2. Het Kantoor handelt onder en neemt deel aan het rechtsverkeer met de handelsnaam ‘Hendrikx Advocaten’.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende en vervolgopdrachten van cliënt(en), hierna: ‘de Opdrachtgever’ te noemen, aan het Kantoor.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten verstrekt aan het Kantoor, haar (indirect) aandeelhouder(s), bestuurder(s) en werknemers.
5. Naast het Kantoor kunnen alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een Opdrachtgever zijn ingeschakeld, een beroep doen op deze algemene voorwaarden.

Opdrachtbevestiging

6. Alle opdrachten worden geacht te zijn neergelegd in een overeenkomst van opdracht (opdrachtbevestiging) met het Kantoor. Een overeenkomst met het Kantoor komt eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding ervan door het Kantoor.

Aanvaarding uitsluitend door het Kantoor

7. Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan het Kantoor, hetzij aan de individuele kantoorgenoten, de individuele (indirect) aandeelhouder(s), bestuurder(s) en werknemers, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor. Hierbij kan het Kantoor slechts worden vertegenwoordigd door aan haar verbonden advocaten. Het bepaalde in artikel 7:404 en artikel 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Dit geldt ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is van de Opdrachtgever dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

Uitvoering van de opdracht

8. Het Kantoor zal bij de uitvoering van de verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij een eventuele selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. De op het Kantoor rustende verplichting strekt niet verder dan tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege het Kantoor verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van het Kantoor kan worden verlangd. Het Kantoor staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.

Domicilie

9. Voor de uitvoering van de opdracht en al hetgeen daaruit voortvloeit kiest het Kantoor domicilie aan de Industrieweg 23 te (3641 RK) Mijdrecht, gemeente De Ronde Venen.
10. De Opdrachtgever kiest voor de overeenkomst en al hetgeen daaruit voortvloeit domicilie op het adres zoals dat aan het Kantoor is aangegeven en zoals zulks in de opdrachtbevestiging is vermeld. De Opdrachtgever is gehouden tussentijdse (adres)wijzigingen tijdig door te geven aan de behandelende advocaat, bij gebreke waarvan het eerst opgegeven adres als domicilie cq. contactgegevens blijft gelden.

Honorarium

11. Zonder andersluidende afspraken geldt voor het honorarium een uurtarief van € 245,00. In het aan de Opdrachtgever in rekening te brengen uurtarief zijn inbegrepen alle normale kantoorkosten. Niet zijn inbegrepen de BTW alsmede de specifiek in de zaak te maken kosten, zoals verschotten.1
12. Bijzondere afspraken gelden alleen indien deze door of namens het Kantoor schriftelijk zijn bevestigd en gelden alleen voor de in de opdrachtbevestiging omschreven opdracht.
13. Verrichte werkzaamheden worden, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand, op maandelijkse basis tussentijds in rekening gebracht.
14. Het Kantoor is te allen tijde gerechtigd om een voorschot te verlangen, dat met de einddeclaratie zal worden verrekend, alvorens haar werkzaamheden te beginnen of voort te zetten.

Raad voor de Rechtsbijstand

15. Bij het aangaan van de overeenkomst tot het verlenen van juridische bijstand, wordt door de opdrachtgever uitdrukkelijk afstand gedaan van het recht op gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging). Het Kantoor is niet aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en behandelt dientengevolge in het geheel geen zaken op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand. De opdrachtgever ondertekent voorafgaand aan de dienstverlening het formulier ‘Afstand van de toevoeging’.

Derdengelden

16. Het Kantoor ontvangt geen derdengelden in de zin van de Verordening op de advocatuur. Het Kantoor is dan ook vrijgesteld van de verplichting een stichting derdengelden ter beschikking te hebben. Om die reden kan het Kantoor geen derdengelden ontvangen.

Betaling

17. De door het Kantoor verzonden declaraties dienen binnen 7 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie, te zijn voldaan zonder enig beroep van de Opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn. Het Kantoor is gerechtigd te bepalen op welke openstaande vordering op de Opdrachtgever een door het Kantoor ontvangen betaling in mindering komt.
18. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de Opdrachtgever over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente van artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek, of –indien de Opdrachtgever handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf- de wettelijke handelsrente van artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek verschuldigd.  
19. Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft het Kantoor het recht om met onmiddellijke ingang haar werkzaamheden op te schorten of de opdracht te beëindigen.  
20. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het Kantoor met betrekking tot de invordering van het aan het Kantoor verschuldigde en niet-tijdig betaalde, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De door het Kantoor te maken buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00 ook wanneer slechts een of enkele aanmaningen ter verkrijging van voldoening buiten rechte zijn verzonden en tenzij de werkelijke buitengerechtelijke kosten een hoger bedrag belopen, in welk geval gehoudenheid bestaat tot voldoening van die werkelijke kosten. Ingeval de Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf, is met betrekking tot de buitengerechtelijke incassokosten het bepaalde in artikel 6:96 lid 4, 5 en 6 Burgerlijk Wetboek van toepassing.  

Aansprakelijkheid

21. Iedere aansprakelijkheid van het Kantoor, haar (indirect) aandeelhouder(s), bestuurder(s) en allen die daar werkzaam zijn, is in haar totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt. Het door het Kantoor verzekerde bedrag terzake vermogensschade bedraagt € 1.135.000,= per aanspraak met een maximum van tweemaal dat bedrag per jaar. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat het Kantoor in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de Opdrachtgever in rekening heeft gebracht met een maximum van € 25.000,=.  
22. Alle aanspraken van de Opdrachtgever vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij het Kantoor binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend heeft moeten zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.  
23. Het Kantoor is gerechtigd verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door haar (indirect) aandeelhouder(s), haar bestuurder(s) en personeelsleden en in voorkomende gevallen door inschakeling van derden, zoals bijvoorbeeld procesadvocaten, deurwaarders, notarissen, accountants, belastingadviseurs en taxateurs.  
24. De keuze van door het Kantoor in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de Opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het Kantoor kan niet aansprakelijk worden gehouden voor tekortkomingen van deze derden.  
25. Het Kantoor is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. Het Kantoor is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derden namens de Opdrachtgever te aanvaarden.  
26. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.  
27. De Opdrachtgever vrijwaart het Kantoor tegen alle aanspraken van derden, de door het Kantoor in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden.  
28. Indien de Opdrachtgever de inhoud van de door het Kantoor voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar maakt, is de Opdrachtgever jegens het Kantoor gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.  

Geschillen

29. Het Kantoor beschikt over een kantoorklachten-regeling zoals is omschreven in de Verordering op de Advocatuur. In deze regeling is onder meer omschreven op welke wijze het Kantoor gehouden is om te gaan met een klacht van de Opdrachtgever. De kantoorklachtenregeling is nadrukkelijk van toepassing op de tussen het Kantoor en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst en is gepubliceerd op de website van het Kantoor.  
30. De rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever en het Kantoor wordt uitsluitend beheerst door het Nederlandse recht waaronder begrepen de bepalingen van het Nederlands Burgerlijk Wetboek en worden bij uitsluiting beslecht door de Nederlandse rechter.  

Beveiliging persoonsgegevens

31. Het Kantoor vindt uw privacy belangrijk. Het Kantoor respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Voor alle informatie hieromtrent verwijzen wij u naar de Privacyverklaring zoals deze op de website van het Kantoor staat. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door het Kantoor in het kader van haar juridische dienstverlening.  

Dossierbeheer

32. Dossiers worden minimaal tot vijf jaar na het afsluiten van de zaak bewaard. Na het verstrijken van de genoemde termijn zal het dossier op zorgvuldige wijze vernietigd worden.  

Wijziging algemene voorwaarden

33. Het Kantoor is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen zullen voor opdrachtgever bindend zijn 14 dagen nadat daarvan mededeling is gedaan aan opdrachtgever en opdrachtgever deze niet schriftelijk heeft verworpen.

1 Dat zijn bijvoorbeeld de kosten van uittreksels uit het bevolkingsregister, handelsregister etc., griffierechten, kosten van aangetekende post, deurwaarderskosten, getuigengelden, in het algemeen alle kosten van derden waarvoor aan die derden opdrachten zijn verstrekt, zoals bijvoorbeeld expertisekosten.