Medezeggenschap is van groot belang binnen de onderwijssector. Met name door de invoering van de Wet Medezeggenschap Scholen (WMS) is de positie van de medezeggenschapsorganen aanzienlijk versterkt. Dit was ook precies de bedoeling van de wetgever.

Instemmingsrecht versus adviesrecht

De wet is complex. Soms heeft een MR of GMR instemmingsrecht en soms adviesrecht. In veel gevallen is er een splitsing per geleding. Dan heeft bijvoorbeeld de MR als geheel adviesbevoegdheid, terwijl de personeelsgeleding respectievelijk de oudergeleding instemmingsrecht heeft. Bovendien bestaat er in de praktijk vaak verschil van mening over de vraag welk artikel in de WMS van toepassing is op een bepaald onderwerp. Dat maakt een groot verschil voor wat betreft de positie van de (G)MR en de te volgen procedures.

Instemmingsrecht betekent dat een voorgenomen besluit (bijvoorbeeld de fusie van twee scholen) niet tot stand kan komen indien de bevoegde medezeggenschapsorganen niet hebben ingestemd.

Adviesrecht betekent dat de MR of GMR mag adviseren over een voorgenomen besluit (bijvoorbeeld het besluit tot aanstelling of ontslag van de schoolleiding). Het bevoegd gezag mag soms het advies naast zich neerleggen.

Partijen worden het niet eens

Het kan natuurlijk gebeuren dat de (G)MR en het schoolbestuur het niet eens worden. Bijvoorbeeld:

  • Een (G)MR adviseert negatief over een bepaald voorgenomen besluit, maar het schoolbestuur wil het besluit wel doorvoeren.
  • Een (G)MR wil niet instemmen met een besluit, terwijl het schoolbestuur dat besluit ongewijzigd wil nemen.

Partijen hebben dan verschillende mogelijkheden. Bij adviesgeschillen kan de (G)MR zich tot de Landelijke Commissie voor Geschillen WMS (LCG WMS) wenden. Wanneer het gaat om instemmingsgeschillen kan het schoolbestuur deze commissie benaderen. Wanneer de wet niet wordt nageleefd, kan de (G)MR naar de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam stappen. Het Hof kan een schoolbestuur dan veroordelen tot nakoming van de WMS.

Wat kunnen wij voor jou betekenen rondom medezeggenschapskwesties?

Ons kantoor heeft ruime ervaring met de begeleiding van schoolbesturen in medezeggenschapskwesties. Die begeleiding is met name gericht op het voorkomen van problemen. Wij kunnen besturen helpen bij het opstellen van voorgenomen besluitvorming, die aan de (G)MR wordt voorgelegd. Mochten partijen het toch niet eens worden, dan kunnen wij besturen bijstaan in procedures bij de geschillencommissie of de Ondernemingskamer.

Maar wij staan ook medezeggenschapsorganen bij. Indien een (G)MR van mening is dat medezeggenschapsrechten worden geschonden of inhoudelijk over besluiten een geschil bestaat met het bestuur, dan kunt u als (G)MR bij ons terecht.

Overige expertise binnen het onderwijsrecht

Al vele jaren bieden wij full service dienstverlening aan scholen en schoolbesturen. Onder full service verstaan wij het bieden van expertise op ieder juridisch aspect binnen het onderwijs. Of het nu gaat om personele aangelegenheden, passend onderwijs, aansprakelijkheidskwesties, klachten van ouders, fusietrajecten of toelating of verwijdering van leerlingen: wij bieden alle juridische expertise onder één dak.

Contact met een onderwijsrecht advocaat

Heb jij te maken met het onderwijsrecht en wil je een ervaren advocaat spreken of wil je jouw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrecht advocaat van Hendrikx Advocaten.

Of lees vast onze blogs over het onderwijsrecht: