Pas op bij overplaatsing leerkracht naar andere school

Dit zijn de spelregels voor de werkgever

Werknemers die op een school werken hebben doorgaans een arbeidsovereenkomst met het overkoepelende schoolbestuur. De gedachte is dan ook vaak dat deze werknemers vrij eenvoudig overgeplaatst kunnen worden. Maar zowel in het primair onderwijs (artikel 10.5 cao PO) als het voortgezet onderwijs (artikel 17.4 cao VO) gelden er regels waar een schoolbestuur zich aan moet houden.

Check eerst of er eigenlijk wel sprake is van een overplaatsing in de zin van de cao

Vooral in het voortgezet onderwijs komt het nog wel eens voor dat een school verschillende locaties heeft voor verschillende schoolniveaus of verschillende leerjaren. Wanneer er dan sprake is van één MR, één BRIN-nummer en één directie, opereren deze locaties niet onafhankelijk van elkaar en is er bij inzet van een werknemer op een andere locatie sprake van een wijziging van werkzaamheden binnen de eigen school en dus niet van overplaatsing in de zin van de cao.[1]

Is er sprake van overplaatsing? Instemming werknemer is vereist

Bij een overplaatsing is het uitgangspunt dat dit gebeurt met instemming van werknemer. Bij een voornemen tot overplaatsing moet dan ook eerst een gesprek met werknemer worden gevoerd. Wanneer deze het ermee eens is dient dit schriftelijk te worden vastgelegd, evenals de gemaakte afspraken hierover.

Onvrijwillig overplaatsen mag in een aantal gevallen

Maar wat als werknemer niet wil meewerken? In een aantal gevallen (zie kader) kan de werkgever werknemer onvrijwillig overplaatsen en daartoe een besluit nemen. Let er dan goed op dat in een gesprek voor het nemen van een besluit wordt gevraagd naar de belangen van werknemer. Die moeten immers worden afgewogen tegen de belangen van de school.

Een werknemer mag beroep aantekenen

Als een besluit tot overplaatsing onvrijwillig plaatsvindt, kan een werknemer binnen zes weken beroep aantekenen bij de Commissie van beroep funderend onderwijs. De mogelijkheid daartoe moet in het besluit staan (artikel 12 lid 2 cao PO/artikel 17 lid 2 cao VO).

Commissie van beroep kijkt naar zorgvuldigheid en redelijkheid

Bij een beroep zal de commissie eerst toetsen of de procedure zorgvuldig is verlopen. Vervolgens toetst de commissie of de werkgever in redelijkheid tot het besluit kon komen. De praktijk leert dat  een schoolbestuur goed moet kunnen onderbouwen waarom tot overplaatsing is besloten en waarom de belangen van werkgever zwaarder moeten wegen dan die van de werknemer. Zo oordeelde de commissie in een geval waar sprake was van een conflictsituatie, dat werkgever onvoldoende had ondernomen om de conflictsituatie op te lossen en te snel tot overplaatsing was overgegaan[2].

Het besluit in een andere zaak hield wel stand. Ook daar was sprake van een conflictsituatie, die zo uit de hand was gelopen dat het niet meer alleen ging tussen een conflict met de directeur, maar ook met andere teamleden.[3]

Het is dan ook van het grootste belang tot zorgvuldige besluitvorming over te gaan en het besluit te voorzien van een uitvoerige onderbouwing en motivering.

Klop bij twijfel aan bij ons

Mocht je twijfelen of er sprake is van een overplaatsing en of dit wel of niet mogelijk is in een bepaalde situatie, dan kan je uiteraard contact met ons opnemen.

[1] GPO 22 juni 2023; 45444

[2] GPO 21 oktober 2022; 35378

[3] GPO 21 december 2022; 35674

In deze gevallen kan je een werknemer onvrijwillig overplaatsen

Als een werknemer niet in wil stemmen, kan in een aantal gevallen de werknemer onvrijwillig worden overgeplaatst:

  1. In geval van een formatietekort op een bepaalde instelling;
  2. In geval van een conflictsituatie, waarbij om weer tot een werkbare situatie te komen een of meer bij het conflict betrokken werknemers op een andere instelling worden geplaatst;
  3. Bij disfunctioneren;
  4. Op advies van de bedrijfsarts;
  5. In andere door de werkgever met name genoemde zwaarwichtige omstandigheden;
  6. Om een personele wisseling mogelijk te maken in de gevallen als bedoeld onder b, c, d en e.

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!