Alles wat je moet weten over de schorsing van een leerling

In het onderwijs kunnen schorsingen een complex onderwerp zijn. Hoewel scholen het recht hebben om leerlingen te schorsen, is het belangrijk om te begrijpen wanneer en hoe dit mag gebeuren. In deze blog lees je alles wat je moet weten over het schorsen van een leerling in zowel het primair als het voorgezet onderwijs.

Gronden voor schorsing: een zorgvuldige afweging

Schorsingen vinden doorgaans plaats vanwege wangedrag van leerlingen, zoals fysiek geweld, vernieling, of bedreigingen. Het is belangrijk te benadrukken dat het gedrag van ouders zelden een directe reden voor schorsing van hun kind vormt, tenzij dit gedrag een bedreigende situatie voor de schoolgemeenschap creëert. Bij elke overweging tot schorsing is een zorgvuldige belangenafweging noodzakelijk; de maatregel moet proportioneel zijn ten opzichte van het vergrijp.

Definities en misverstanden: time-out ≠ schorsing?

In de praktijk ontstaat soms verwarring rond de termen ‘time-out’ en ‘cooldown periode’. Belangrijk om te onthouden is dat elke maatregel die de leerling de toegang tot de school ontzegt, gezien kan worden als een schorsing. Verschillende commissies en rechters hebben al verschillende keren geoordeeld dat er dan dus sprake is van een schorsing in de zin van de wet. In dat geval zijn de regels over schorsing van toepassing en zal de school zich daaraan moeten houden.

Wettelijke vereisten: de basis van een schorsingsbesluit

Een school mag een leerling in principe maximaal één week aaneengesloten schorsen. De school moet deze beslissing schriftelijk aan de ouders en in het voortgezet onderwijs ook aan de leerling bekend maken. Als de schorsing langer dan een dag duurt, dan moet het schoolbestuur de onderwijsinspectie op de hoogte brengen. In de schoolgids en/of het leerlingenstatuut van de school kunnen nadere regels over de schorsing zijn opgenomen. Tijdens de schorsing heeft de leerling geen toegang tot de school.

In het openbaar onderwijs: mogelijkheid van bezwaar

In het openbaar onderwijs is bij een schorsingsbesluit naast de onderwijswetgeving ook de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Dat betekent dat ouders (of de leerling) bij het schoolbestuur bezwaar kunnen maken tegen de schorsing. Het schoolbestuur moet bij het besluit tot schorsing ook vermelden dat de ouders/leerling daartegen bezwaar kunnen maken bij het schoolbestuur.

Conclusie

Zorg er als schoolbestuur voor dat je bij het schorsen van een leerling de regels in acht neemt en wees je bewust van de gevolgen wanneer dit niet volgens de regels gebeurd. Het schorsen van een leerling is een complex proces dat kennis van de regelgeving vereist. Heb je vragen over schorsingsprocedures of wil je dat onze advocaten jouw schorsingsprotocol beoordelen? Neem gerust contact op met ons kantoor door te mailen naar info@hendrikxadvocaten.nl of te bellen naar 0297 – 250018.

Siep van der Galiën

Siep is al meer dan 25 jaar werkzaam in de juridische praktijk, waarvan het grootste deel als advocaat. Hij is voornamelijk werkzaam voor onderwijsinstellingen op alle juridische terreinen waar ze mee te maken kunnen krijgen. Dit betreft onder meer arbeidsrechtelijke, reorganisatie- en medezeggenschapskwesties, leerlingzaken, huisvestingsvraagstukken en privacy kwesties. Deze brede oriëntatie maakt Siep een bijzonder geschikte sparringpartner voor zowel bestuurders als HRM-medewerkers.
Bel ons gerust!