Wie erven wat als de overledene geen testament heeft opgemaakt?

Wie erven wat als de overledene geen testament heeft opgemaakt?

In een testament kan iemand bepalen welke personen er na zijn/haar overlijden een deel van zijn of haar erfenis ontvangen. Ook kan in een testament worden bepaald wie precies wat verkrijgt en onder welke eventuele voorwaarden. Heeft de overledene echter geen testament opgemaakt, dan geldt het zogenaamde ‘versterfrecht’. In dat geval schrijft de wet voor wie de erfgenamen zijn en wie precies wat verkrijgt.

Het versterferfrecht

Het versterferfrecht omvat alle regels die gelden als iemand zonder een testament te hebben gemaakt overlijdt. De wet wijst in dat geval de volgende groepen erfgenamen aan:

  1. De echtgenoot, de geregistreerd partner en de (klein)kinderen;
  2. Ouders, (half)broers en (half)zussen;
  3. Grootouders;
  4. Overgrootouders.

Als in een groep minimaal één erfgenaam aanwezig is, dan worden de personen in de daarna volgende groepen géén erfgenaam. Heeft de overledene bijvoorbeeld een kind (groep 1), dan worden de ouders, (half)broers en (half)zussen geen erfgenamen (groep 2). Hetzelfde geldt voor de eventuele grootouders (groep 3) en overgrootouders (groep 4); ook zij worden geen erfgenamen.

Had de overledene echter geen echtgenoot, geregistreerd partner of kinderen (aldus niemand in groep 1), maar wel twee ouders en een zus (groep 2), dan worden de ouders en de zus de erfgenamen. De grootouders (groep 3) en overgrootouders (groep 4) hebben dan opnieuw het nakijken. De verschillende groepen met erfgenamen worden ‘parentelen’ genoemd.

Wettelijke verdeling als uitzondering op gelijke verdeling erfenis

In beginsel erven alle erfgenamen in een groep een gelijk deel van de erfenis (met uitzondering van halfbroers en halfzussen die slechts de helft krijgen en ouders die soms meer krijgen). Er geldt daarbij één belangrijke uitzondering.

Als de overledene ten tijde van zijn dood was getrouwd of een geregistreerd partnerschap was aangegaan, dan verkrijgt de nog levende echtgenoot/geregistreerd partner alle goederen van de nalatenschap. Denk aan de woning, de auto en alle andere spullen van de overledene. De kinderen krijgen in dat slechts een geldvordering op hun langstlevende ouder ter hoogte van de waarde van hun erfdeel. Deze geldvordering is (op enkele uitzonderingen na) pas opeisbaar als ook de langstlevende ouder overlijdt.

Let op!

Zoals je hebt kunnen lezen zijn de erfgenamen in de eerste plaats de echtgenoot of de geregistreerd partner en de kinderen van de overledene. Als je echter een vriend of vriendin hebt waarmee je niet bent getrouwd en geen geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan erft deze vriend of vriendin op grond van de wet niets! Wil je dit anders regelen? Dan zul je een testament moeten opmaken.

Meer informatie over het versterferfrecht? Neem dan contact op met ons kantoor om te bellen naar 0297-250052

Verwijderen uit het speciaal onderwijs zonder andere school

Deze blog gaat over het verwijderen van een leerling zonder andere school. [...]

De breukdelengemeenschap

Op 16 februari 2024 heeft de Hoge Raad een belangrijk arrest gewezen (ECLI:NL:HR:2024:239) over de [...]

Ontslag op staande voet mogelijk bij te laat komen?

Deze blog gaat over het optreden tegen werknemers die structureel te laat komen. We staan [...]

Groep 8 Schooladvies: Tips en Inzichten bij ongemakken en geschillen

Passend onderwijs en zorgplicht. Op wie rust de zorgplicht? [...]

Bel ons gerust!