Compensatie van de transitievergoeding

Op 20 maart 2017 is er een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend omtrent maatregelen met betrekking tot de transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of langdurige arbeidsongeschiktheid (Kamerstuk 34 699).

Aanleiding hiervoor vormde de door werkgevers gesignaleerde knelpunten naar aanleiding van de Wet werk en zekerheid. Op 7 april 2017 heeft de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, L.F. Asscher, hier een brief over geschreven aan de Tweede Kamer.

Compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat een werkgever wordt gecompenseerd voor de kosten van de (transitie)vergoeding die hij betaalt bij een ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers vonden dit een oneerlijke regel, omdat zij vaak tijdens de wachttijd naast de loondoorbetaling, al veel kosten hebben gemaakt ten behoeve van het re-integratietraject.

Enerzijds wordt met het wetsvoorstel een opeenhoping van deze kosten voorkomen. Anderzijds wordt het in stand houden van een dienstverband uitsluitend met het oog op het vermijden van het moeten betalen van een transitievergoeding bij ontslag (een slapend dienstverband genoemd) tegengegaan.

Terugwerkende kracht tot ingangsdatum WWZ

De voorgestelde regeling heeft terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015. Indien u als werkgever reeds een vergoeding hebt betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid, dan kunt u hiervoor dus alsnog worden gecompenseerd.

De beoogde datum van inwerkingtreding van dit onderdeel van het wetsvoorstel is 1 januari 2019. Dit is mogelijk indien het UWV (dat de regeling zal uitvoeren) uiterlijk 1 juli 2017 de implementatieopdracht heeft ontvangen, die gegeven kan worden als de Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel.

Afspraken bij cao over voorzieningen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen
Daarnaast beoogt het wetsvoorstel mogelijk te maken om bij cao afspraken te maken over voorzieningen bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen die bijdragen aan het beperken van werkloosheid, recht geven op een redelijke financiële vergoeding of op een combinatie van beide, die in de plaats komen van de wettelijk verschuldigde transitievergoeding.

Hierdoor wordt het mogelijk collectieve afspraken te maken die erin voorzien dat de kosten voor individuele (kleine) werkgevers bij een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (waaronder ook valt ontslag wegens bedrijfsbeëindiging) worden verlaagd.

De beoogde datum van inwerkingtreding van dit onderdeel van het wetsvoorstel is 1 januari 2018.

Tip

Bent u werkgever en hebt u reeds een transitievergoeding betaald aan een ontslagen werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid of gaat u dat doen, bewaar de bewijsstukken (zoals de financiële eindafrekening en het betaalafschrift) hiervan dan goed in het personeelsdossier om gebruik te kunnen maken van de mogelijke toekomstige compensatieregeling.

Tot slot

Het is te hopen dat deze compensatieregeling snel wordt ingevoerd. Zo kunnen werkgevers aanzienlijke kosten besparen. Daarnaast is het in het belang van langdurig zieke werknemers van wie het dienstverband slapend wordt gehouden, uitsluitend om het betalen van een transitievergoeding (en de daarmee gemoeide kosten) te vermijden. Voor werkgevers zal het toepassen van deze ‘truc’ immers door de voorgestelde compensatieregeling immers niet meer zo interessant zijn.

Mocht u advies nodig hebben omtrent de transitievergoeding of ontslag, neem dan vrijblijvend contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!