Wie krijgt de voogdij over kinderen na een uithuisplaatsing?

De kinderrechter kan een maatregel van kinderbescherming opleggen om de ontwikkeling van een kind veilig te stellen. Indien na een ondertoezichtstelling (OTS) een uithuisplaatsing (UHP) volgt, wordt het kind in een instelling, tehuis of pleeggezin geplaatst. Wie de voogdij krijgt over het kind wordt besloten door de rechter aan de hand van rapporten van Bureau Jeugdzorg. In dit artikel spreken we van een gezinsvoogd en een voogd.

Gezinsvoogd

Al bij een OTS wordt een gezinsvoogd toegewezen door de rechter, die het gezin begeleidt tijdens het proces. De ouders en het kind zijn verplicht de hulp van de gezinsvoogd te accepteren en samen te werken. Als een gezinsvoogd is toegewezen blijven de ouders verantwoordelijk voor het kind, ook wanneer het kind uit huis geplaatst is. In deze situatie is de gezinsvoogd het aanspreekpunt die bemiddelt tussen alle betrokken partijen. Bij uithuisplaatsing:
  • Wordt direct een omgangsregeling vastgesteld waarin staat hoe vaak, waar en wanneer de ouders contact met het kind kunnen hebben;
  • Worden beslissingen omtrent het kind allereerst met de gezinsvoogd besproken;
  • Mag naast de ouders ook de gezinsvoogd sinds 1 januari 2015 zelfstandig informatie inwinnen bij (medische) professionals, indien de inlichtingen noodzakelijk kunnen worden geacht voor de uitvoering van OTS.
In principe wordt een OTS of een UHP voor maximaal één jaar toegewezen, waarna opnieuw door de rechter wordt getoetst of dit dient te worden verlengd.

Voogdij over kinderen

Wanneer uit onderzoek van Bureau Jeugdzorg blijkt dat er gevaar dreigt voor de ontwikkeling van het kind, kan de rechter beslissen dat de ouders uit ouderlijke macht gezet worden en het kind een voogd krijgt toegewezen. In dit geval is het zo dat de voogd primair verantwoordelijk is voor de verzorging en opvoeding van het kind, wat betekent dat de ouders in beginsel geen zeggenschap meer hebben. Dit kan verschillende redenen hebben, bijvoorbeeld doordat het kind lichamelijk, geestelijk en/of seksueel misbruikt is of (een van) de ouders een psychische- of verstandelijke beperking heeft/hebben. De ouders worden vaak zoveel mogelijk betrokken en geïnformeerd door de voogd over de opvoeding van het kind. Daarbij ziet de voogd (streng) toe op bezoekregelingen, en dus hoe vaak de ouders het kind mogen zien.

Meerderjarig

Wanneer het kind achttien jaar wordt en dus meerderjarig is, komen zowel de voogd als de gezinsvoogd te vervallen. De zorg zal vanaf dat moment verstrekt moeten worden uit de Zwv (Zorgverzekeringswet), Wlz (Wet langdurige zorg) of WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Heeft u vragen op het terrein van het personen- en familierecht, hetzij omtrent de verdeling van de goederengemeenschap, hetzij omtrent een huwelijk of een echtscheiding zoals een alimentatie kwestie, neem dan contact op met een familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.
Bel ons gerust!