Kan een frauderende werknemer een beroep doen op finale kwijting?

Wat is de reikwijdte van een finale kwijtingsclausule in een vaststellingsovereenkomst waarbij de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigd is? Dit vraagstuk werd weer duidelijk door een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden op 14 augustus 2018.

Wat is een finaal kwijtingsbeding?

Een arbeidsovereenkomst wordt regelmatig met wederzijds goedvinden door middel van een vaststellingsovereenkomst tussen werkgever en werknemer beëindigd. Vaak wordt hierin een finaal kwijtingsbeding opgenomen die betrekking heeft op de arbeidsovereenkomst en de beëindiging daarvan. Partijen spreken daarmee af dat zij over en weer niets meer van elkaar te vorderen hebben. In de vaststellingsovereenkomst kunnen nog wel afspraken omtrent het loon of vakantiegeld vastgelegd worden, maar nadat de eventuele betalingen hebben plaatsgevonden, is het daarmee dan ook echt afgerond. Partijen kunnen dan geen beroep meer doen op bepaalde geldsommen waar zij nog recht op denken te hebben.

Meestal ziet het finaal kwijtingsbeding op alle tussen partijen bestaande geschilpunten. Zo ook in een recente zaak waarin het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelde (Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 augustus 2018, ECLI:NL:GHARL:2018:7327).

Ontdekking gepleegde fraude door werknemer

In de betreffende zaak had de werkgever na het sluiten van de vaststellingsovereenkomst ontdekt dat de werknemer in zijn dienstbetrekking in verschillende jaren geld had verduisterd. Dit kwam in totaal neer op een bedrag van meer dan € 300.000,-. Bij het frauderen was de werknemer zeer berekenend te werk gegaan. Het hof oordeelde dat deze later geconstateerde fraude niet viel onder ‘alle tussen partijen bestaande geschilpunten’ zoals in het finaal kwijtingbeding was opgenomen. Het finaal kwijtingsbeding stond volgens het hof niet in de weg aan de vorderingen van de werkgever op de werknemer tot het vergoeden van de door de verduisteringen aangerichte schade. Deze verduisteringen maakten naar het oordeel van het hof geen deel uit van de arbeidsverhouding waarvan de beëindiging (en de daaraan verbonden voorwaarden) in de beëindigingsovereenkomst is geregeld.

Een beroep doen op dwaling

In principe, doordat partijen een vaststellingsovereenkomst zijn overeengekomen, kan een werkgever geen succesvol beroep doen op ‘dwaling’. Van dwaling is er sprake wanneer de ene partij de andere partij van onjuiste informatie voorziet, bijvoorbeeld door het achterhouden van informatie. Hierbij geldt wel als voorwaarde dat pas wanneer de onjuiste informatie van zo’n essentieel belang is dat de overeenkomst anders niet gemaakt zou zijn, er van dwaling wordt gesproken. Dit betekent echter niet dat een vaststellingsovereenkomst nooit ten gevolge van een wilsgebrek kan worden aangetast. Het karakter van de vaststellingsovereenkomst verzet zich niet tegen een op dwaling gegronde aantasting van de vaststellingsovereenkomst wanneer de betreffende dwaling juist aan de wederpartij is te wijten. Uit deze uitspraak blijkt dat dit het geval kan zijn als een van de partijen bij het aangaan van de vaststellingsovereenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt of relevante informatie heeft verzwegen. In deze zaak ging het om een jarenlang patroon van ernstige fraude door werknemer in zijn positie van hoofd financiële administratie. Deze fraude had hij uitsluitend ten behoeve van zichzelf en ten nadele van zijn werkgever gepleegd. Het hof achtte het beroep op dwaling door de werkgever dan ook terecht.

Tip voor werkgevers over het finaal kwijtingsbeding

Het is dus aan te raden een finaal kwijtingsbeding in een vaststellingsovereenkomst op te nemen waarmee je de arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigt. Hiermee kun je namelijk voorkomen dat jouw werknemer later nog zaken claimt die voortvloeien uit het dienstverband of het ontslag. Maar zorg er daarbij altijd wel voor dat je zeker weet dat jij als werkgever ook niets meer te vorderen hebt van de werknemer.

Advies nodig over fraude of finaal kwijtingsbeding van een arbeidsrecht advocaat in Mijdrecht?

Wil je meer informatie over het bovenstaande artikel of heb je hulp nodig bij het opstellen of controleren van een vaststellingsovereenkomst? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!