Eigen beleid samenwerkingsverband bij TLV

Eigen beleid samenwerkingsverband bij TLV

Indien een school van mening is dat regulier onderwijs niet meer passend is voor een leerling, brengt de zorgplicht mee dat de school dan een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor speciaal (basis)onderwijs moet aanvragen. Ook indien ouders het daarmee niet eens zijn. Uitgangspunt van passend onderwijs is immers dat het de verantwoordelijkheid is van de professionals dat elke leerling in een passende setting terecht komt.

Wat zegt de wet?

Op grond van artikel 18a lid 6 sub c WPO dient het samenwerkingsverband op verzoek van de school te bepalen of de leerling toelaatbaar is tot het SO of SBO. Dit is een belangrijke wettelijke taak van het samenwerkingsverband die is ingevoerd bij de Wet passend onderwijs.

Eigen beleid samenwerkingsverband

Sommige samenwerkingsverbanden hanteren het beleid dat de aanvraag voor een TLV pas in behandeling wordt genomen als ouders daarmee instemmen. Dat is ongetwijfeld goed bedoeld, want het onderstreept het uitgangspunt dat met ouders overeenstemming wordt bereikt over wat passend is voor hun kind.

Strijd met de WPO

Echter, dit beleid is in strijd met de wet. Indien ouders en school het onverhoopt toch niet eens worden over wat passend is, moet de school eenzijdig de TLV kunnen aanvragen. Het samenwerkingsverband mag deze aanvraag niet buiten behandeling laten met een beroep op het beschreven beleid.

Geschillencommissie passend onderwijs

Dat dergelijk beleid in strijd is met de wet, is recent nog eens bevestigd door de Geschillencommissie passend onderwijs. In haar advies d.d. 6 maart 2019 (108560) heeft de commissie terecht geoordeeld dat dit beleid een niet toegestane inperking vormt van de wettelijke taak die op het samenwerkingsverband rust. Immers, het gevolg van dit beleid is dat de school onvoldoende invulling kan geven aan de zorgplicht.

Heeft u vragen of wilt u meer weten over dit onderwerp?

Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten.

Block "rob" not found

Bel ons gerust!