Wat houdt de zorgplicht op school in?

zorgplicht

Kortgezegd is de zorgplicht in het leven geroepen om kinderen met extra ondersteuningsbehoefte een goede onderwijsplek te bieden. Wat deze zorgplicht precies inhoudt in het primair onderwijs, leest u in dit artikel.

Zorgplicht en de Wet passend onderwijs

De zorgplicht maakt deel uit van de Wet passend onderwijs. Het doel van deze wet is dat voor alle kinderen met een specifieke onderwijsbehoefte zo passend mogelijk onderwijs wordt gerealiseerd. De zorgplicht werd per 1 augustus 2014 ingevoerd. Sindsdien moeten alle scholen een ‘ondersteuningsprofiel’ maken, dat een beeld geeft van de voorzieningen en mogelijkheden binnen de school om te kunnen voorzien in de verschillende onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Met passend onderwijs wil de overheid bereiken:

  • dat alle kinderen een passende plek in het onderwijs krijgen;
  • dat een kind naar een gewone school gaat als dat kan;
  • dat een kind naar het speciaal onderwijs gaat als intensieve begeleiding nodig is;
  • dat scholen de mogelijkheden hebben voor ondersteuning op maat;
  • dat de mogelijkheden en de onderwijsbehoefte van het kind bepalend zijn, niet de beperkingen;
  • dat kinderen niet meer langdurig thuis komen te zitten.

Concrete invulling van de zorgplicht

Ouders melden hun kind aan bij de school naar keuze. In de aanmelding dienen zij aan te geven of zij verwachten dat het kind extra ondersteuning nodig heeft. Als wordt vastgesteld dat het kind een extra ondersteuningsbehoefte heeft, ontstaat voor de school de zorgplicht. De school is dan verantwoordelijk voor het vinden van een geschikte onderwijsplaats. De school heeft na aanmelding zes weken de tijd om te bepalen over de toelating van het kind. Deze periode kan eenmaal verlengd worden met vier weken.

Tijdens deze zes tot tien weken gaat de school bekijken in hoeverre het kind op zijn plaats is binnen het aanbod van de eigen school. Mocht de school niet kunnen voldoen aan de ondersteuningsbehoefte van de leerling, moet de school verder zoeken naar een geschikte onderwijsplek. Het bevoegd gezag van de school mag het kind niet weigeren voordat eerst een andere school bereid is gevonden de leerling toe te laten. Dit kan ook een SBO- of SO-school zijn.

Wanneer de zorgplicht niet geldt

In een aantal gevallen geldt de zorgplicht niet, namelijk

  • wanneer de school waar het kind wordt aangemeld vol is;
  • wanneer ouders de grondslag van de school niet willen onderschrijven. Denk hierbij aan een bepaalde religie van de school.

Conclusie

In de praktijk merken wij dat er regelmatig wordt gesteggeld over verschillende zaken rondom de zorgplicht. Zo ontstaan er bijvoorbeeld geschillen wanneer ouders menen dat de school onvoldoende heeft onderzocht of zij kan voorzien in de ondersteuningsbehoefte van het kind. Ook komt het regelmatig voor dat ouders onvoldoende informatie verschaffen over de ondersteuningsbehoefte van hun kind.

Contact met een onderwijsrecht advocaat in Mijdrecht

Scholen staan wij bij tijdens toelatings- of verwijderingssituaties. Tevens begeleiden wij hen in procedures bij de Geschillencommissie Passend Onderwijs (GPO), de Landelijke Bezwaaradviescommissie Toelaatbaarheidsverklaring (LBT), de rechtbank en in geval van hoger beroep, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De regels rondom de zorgplicht zijn vaak complex en afhankelijk van elke verschillende situatie. Wilt u meer weten over dit onderwerp of wilt u uw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van onderwijsrecht? Neem dan contact op met een onderwijsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!