Wanneer eindigt de onderhoudsplicht na echtscheiding?

De onderhoudsplicht is een wettelijke verplichting binnen een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Als echtgenoten of partners ben je verplicht om voor elkaar te zorgen en elkaar financieel te onderhouden.

Alimentatieduur

In beginsel geldt er voor de alimentatieplicht een termijn van twaalf jaar. Bij korte kinderloze huwelijken geldt daarentegen een termijn van maximaal vijf jaar. In bepaalde gevallen kan deze termijn zelfs door de rechter worden verkort.

De alimentatieduur verkorten

Indien de rechter besluit om de onderhoudsplicht te limiteren en dus de alimentatieplicht in duur te beperken, dan is dit definitief en kan het enkel nog doorbroken worden bij een zeer ingrijpende wijziging van omstandigheden. De rechter kan ook kiezen voor een nihilstelling van de alimentatieplicht. Hierbij houdt de rechter rekening met een toekomstige mogelijkheid en wordt de alimentatieduur vanaf een bepaald tijdstip in de toekomst op nihil gezet. Na afloop van deze termijn kan deze maatregel nog gewijzigd worden, indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden. Verzoeken tot limitering of beperking worden weinig toegewezen. Toch is ook hier een kentering zichtbaar.

Verdiencapaciteit

In de loop der jaren is er binnen de rechtspraak een verschuiving merkbaar waarin de verdiencapaciteit (vaak van de vrouw) een steeds grotere rol speelt. De verdiencapaciteit is de hoogte van het eigen inkomen van de alimentatiegerechtigde, althans het inkomen dat de alimentatiegerechtigde mogelijkerwijs (in de toekomst) kan verdienen. De rechter kan dus beoordelen of de vrouw in redelijkheid zou kunnen gaan werken of meer zou kunnen werken in het geval zij al een baan heeft. Een uitspraak waarin de rechter expliciet rekening hield met de verdiencapaciteit van de alimentatiegerechtigde is een uitspraak van het hof Arnhem-Leeuwarden van 4 juni 2015. Hierin oordeelde het hof dat de vrouw vanwege de gewijzigde situatie na de echtscheiding in staat wordt geacht om meer te gaan werken. De situatie noopt volgens het hof immers tot het ondernemen van serieuze inspanningen om een verhoging van haar inkomen te realiseren, althans in meerdere mate dan zij nu doet. De toekomstige verdiencapaciteit van de partij die om partneralimentatie vraagt is dus van directe invloed op de hoogte en de duur van de uiteindelijke onderhoudsplicht.

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Meer weten over de onderhoudsplicht na een echtscheiding? Neem dan contact op met een familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.
Bel ons gerust!