Vermindering van legaten

Een legaat is kortgezegd een clausule in een testament, op grond waarvan iemand na het overlijden iets kan vorderen uit de erfenis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de betaling van een geldbedrag, de afgifte van een ketting of de overdracht van een woning. Wanneer een nalatenschap niet voldoende is om de schulden uit legaten te voldoen, kunnen deze worden verminderd. In deze blog duiken we dieper in op artikel 4:120 BW waarin de vermindering van legaten wordt behandeld.

Als de schulden van de nalatenschap de baten overschrijden, dan komen de schulden met een hogere rang (artikel 4:7 BW) als eerste voor betaling in aanmerking. Wanneer de legaten aan de beurt zijn en de nalatenschap niet voldoende is om de schulden uit de legaten te voldoen, kunnen deze worden verminderd. Deze vermindering vindt plaats door een verklaring aan de legataris. Deze verklaring moet worden gedaan door de met het legaat belaste erfgenamen of indien de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling is verdeeld, door de echtgenoot van de erflater.

Let op! Vermindering en beneficiaire aanvaarding

Vermindering heeft alleen betekenis in het geval de erfgenaam op wie het legaat rust de nalatenschap beneficiair heeft aanvaard. In het geval de erfgenaam zuiver heeft aanvaard, komen de legaten geheel ten laste van de erfgenaam. De erfgenaam die zuiver heeft aanvaard is dan dus met hun privévermogen aansprakelijk voor het tekort.

TIP: Aanvaard een nalatenschap altijd beneficiair! Door het beneficiair aanvaarden van de erfenis, blijf je wel erfgenaam, maar word je niet aansprakelijk voor het betalen van eventuele schulden van de erflater uit je privévermogen.

Gevolgen van vermindering

Wat betekent het verminderen van legaten voor de verplichtingen ten opzichte van de legataris? Vermindering van een legaat wil zeggen dat de uit het legaat voortvloeiende schuld (voor een gedeelte) niet verhaald kan worden op de goederen van de nalatenschap. De vermindering van legaten leidt ertoe dat de prestatieverplichtingen die uit het legaat voortvloeien, geheel of gedeeltelijk vervallen. Met andere woorden, de nog niet uitgevoerde verplichtingen gaan geheel of gedeeltelijk teniet.

In het kort

Vermindering van het legaat geschiedt door een verklaring aan de legataris door de met het legaat belaste erfgenamen of de echtgenoot van de erflater. Het legaat wordt dan naar evenredigheid (geheel of gedeeltelijk) verminderd. De legataris is (het restant van) zijn vordering kwijt. De erfgenamen worden bevrijd van de nog openstaande verbintenissen, deze gaan teniet.

Wil je over dit onderwerp meer informatie en meer specifieke hulp bij het verminderen van legaten? Neem dan contact op met ons kantoor!

Rob Hendrikx

Al ruim 20 jaar is Rob werkzaam in de juridische praktijk, waarvan 15 jaar als advocaat. In die periode heeft Rob zich onder meer gespecialiseerd in het onderwijs- en erfrecht. 

Bel ons gerust!