Samenwonen en investeren

Als samenlever investeren in de woning van je partner? Kom niet van een koude kermis thuis!

Een koppel woont ongehuwd samen in de woning van de man. Zij laten de woning voor een bedrag van € 29.407,- verbouwen en de verbouwing wordt betaald door de vrouw. Na drie jaar gaan ze uit elkaar en de vrouw stelt dat zij een vergoedingsrecht heeft omdat zij met haar geld in de woning van de man heeft geïnvesteerd. De rechtbank oordeelt op 5 mei 2020 dat de vrouw geen recht heeft op vergoeding van de door haar gedane betalingen.

De feiten

Het koppel heeft samen met de twee kinderen van de vrouw uit een eerdere relatie, enige jaren samengewoond in het huis van de man. De man en vrouw zijn niet gehuwd, hadden geen geregistreerd partnerschap en hebben ook geen samenlevingscontract gesloten. Tijdens de relatie is de woning gedeeltelijk verbouwd door een nieuwe keuken en badkamer te plaatsen en een grote slaapkamer te splitsen zodat beide kinderen hun eigen slaapkamer kregen. De verbouwing kostte in totaal € 29.407,- welke door de vrouw zijn betaald. Na drie jaar heeft het koppel hun relatie verbroken. De man blijft in zijn woning wonen en de vrouw en de kinderen vertrekken uit de woning. De vrouw wil vervolgens dat de man de verbouwingskosten van € 29.407,- aan haar vergoedt. De man weigert dit, als gevolg waarvan de vrouw een procedure bij de rechtbank start.

De beoordeling

De rechtbank komt door vijf vragen te stellen tot een oordeel of de man de verbouwingskosten wel of niet dient terug te betalen aan de vrouw:

  1. Hebben partijen een afspraak gemaakt?

Het koppel had geen (schriftelijke) afspraken gemaakt over (terugbetaling van) de verbouwingskosten.

  1. Heeft de vrouw een vergoedingsrecht?

Vergoedingsrechten kunnen ontstaan als een koppel een goed in gezamenlijk eigendom heeft. Dit is met betrekking tot de woning echter niet het geval, omdat de woning enkel eigendom is van de man. Hierdoor kan er geen vergoedingsrecht ten behoeve van de vrouw ontstaan.

  1. Is er sprake van ongerechtvaardigde verrijking?

Om een vordering op grond van ongerechtvaardigde verrijking kansrijk te maken, dient de vrouw aan te tonen dat de man de verbouwing wel had willen doen of de verbouwing noodzakelijk was, maar de man de verbouwingen niet zou hebben uitgevoerd als de vrouw het niet had betaald. De man zou dan de kosten van de verbouwing hebben bespaard, waardoor hij verrijkt zou zijn. Dit was in het kwestie van het koppel niet aan de orde, althans dit werd niet voldoende aangetoond.

  1. Is er onverschuldigd betaald?

Onverschuldigde betaling is aan de orde indien er geen reden voor de betaling was. Een voorbeeld hiervan is wanneer je per ongeluk geld naar een verkeerd rekeningnummer overmaakt. Tussen het koppel is een afspraak gemaakt: de vrouw wilde namelijk de woning verbouwen en de man stemde daarmee in. Onderdeel van de afspraak was dat de vrouw de kosten voor de verbouwing zou financieren. Om deze reden bestond er dus wél een reden voor de betaling en was er niet onverschuldigd betaald.

  1. Heeft de vrouw recht op een vergoeding op grond van de redelijkheid en billijkheid?

De Hoge Raad heeft hier eerder over gezegd dat informeel samenlevers er zelf voor hebben gekozen om niet te trouwen of een geregistreerd partnerschap aan te gaan of om over de vermogensrechtelijke aspecten van hun samenleving geen uitdrukkelijke of stilzwijgende afspraken te maken. Toch kan het in uitzonderlijke gevallen zo zijn dat zich omstandigheden voordoen die naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid meebrengen dat er voor de vrouw toch een vergoedingsrecht bestaat. De vrouw dient hiervoor voldoende feiten en omstandigheden aan te voeren die dat beroep rechtvaardigen. Dat heeft de vrouw nagelaten.

De beslissing

Aangezien geen van de vijf vragen van de rechtbank bevestigend beantwoord kon worden, kwam de vrouw van een koude kermis thuis: zij had geen recht heeft op een vergoeding van de verbouwingskosten. Dit had (gemakkelijk) voorkomen kunnen worden door schriftelijk overeen te komen dat de verbouwingskosten terugbetaald diende te worden door de man. Let dan wel op eventuele verjaring van de terugbetalingsovereenkomst.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Wil jij een dergelijke situatie voorkomen en alles (vanaf het begin) goed regelen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze personen- en familierecht advocaten Rosanne Potma of Michelle Roobeek.

Rosanne Potma

Rosanne is personen- en familierechtadvocaat bij Hendrikx Advocaten. Zij focust zich voornamelijk op echtscheidingen en kwesties betreffende alimentatie, omgang en gezag. Daarnaast staat zij vaak (ex-)samenwoners bij die hun gezamenlijke woning wensen te verdelen of verkopen.

Bel ons gerust!