Ontslag van een executeur

Ontslag van een executeur

Door middel van een testament kan een executeur worden benoemd. Wanneer de aangewezen persoon zijn of haar benoeming aanvaardt, is hij of zij executeur. Maar wat zijn de taken van een executeur en wat moet je doen als deze taken niet goed worden uitgevoerd?

Taken executeur

De executeur heeft na het overlijden verschillende taken met het oog op de afwikkeling van de nalatenschap. De belangrijkste taken bestaan uit het beheren van de nalatenschap en het betalen van de schulden van de nalatenschap (bij deze schulden kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de kosten van de uitvaart en schulden uit legaten). Via het testament kunnen de taken en bevoegdheden van de executeur aanzienlijk wordt uitgebreid. In sommige situaties is de executeur zelfs bevoegd om de nalatenschap zelfstandig te verdelen.

Inlichtingen en boedelbeschrijving

Een belangrijke verplichting van de executeur is dat hij of zij aan de erfgenamen alle door hen gewenste inlichtingen over de uitoefening van zijn taken moet verstrekken. Deze informatieplicht vormt in de praktijk een bron van geschillen. Een andere essentiële verplichting is dat de executeur ‘met bekwame spoed’ een boedelbeschrijving moet opstellen.

Verzoek tot ontslag van de executeur

Het komt voor dat de (overige) erfgenamen van mening zijn dat de executeur niet geschikt is voor zijn of haar taak. Zij kunnen dan bij de kantonrechter een verzoek indienen om de executeur te ontslaan. De kantonrechter kan dit verzoek inwilligen indien er sprake is van een gewichtige reden. De maatstaf voor beantwoording van de vraag of een reden van voldoende gewicht is om het ontslag te rechtvaardigen, is of van de erfgenamen gevergd kan worden dat de nalatenschap waarin zij deelgenoot zijn nog langer wordt beheerd door de executeur. Voorbeelden van redenen die in de rechtspraak als voldoende gewichtig worden aangemerkt:

  • De executeur is ernstig tekortgeschoten in de uitvoering van zijn of haar taken, bijvoorbeeld omdat de executeur de hiervoor besproken inlichtingenplicht niet correct naleeft of omdat de executeur verzuimt om een deugdelijke boedelbeschrijving op te stellen.
  • Het vertrouwen van een of meer erfgenamen is weggevallen en de relatie tussen executeur en erfgenamen is ernstig verstoord. Het wantrouwen mag niet alleen de subjectieve beleving zijn van de erfgenamen, maar moet op objectiveerbare omstandigheden worden gestoeld.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u vragen over de executeur in het bijzonder of het erfrecht in het algemeen? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een vrijblijvend gesprek met onze erfrechtspecialist Rob Hendrikx. 

Rob Hendrikx

Al ruim 20 jaar is Rob werkzaam in de juridische praktijk, waarvan 15 jaar als advocaat. In die periode heeft Rob zich onder meer gespecialiseerd in het onderwijs- en erfrecht. 
Bel ons gerust!