Hoge Raad verschaft duidelijkheid over partneralimentatie en kindgebonden budget

Afgelopen jaren rees regelmatig de vraag op welke wijze het kindgebonden budget in de berekening van partneralimentatie meegenomen diende te worden. Met de uitspraak op 7 juli 2017 hoopt de Hoge Raad meer duidelijkheid te verschaffen over dit vraagstuk. In dit artikel wordt uitgelegd welke consequenties de uitspraak van de Hoge Raad heeft.

Bij de bepaling hoe hoog de kinderalimentatie in het geval van echtscheiding moet zijn, is dat afhankelijk van twee factoren:

  • de (financiële) behoefte van het kind (of kinderen) en
  • de draagkracht van de ouders.

Naast kinderalimentatie dient er soms ook partneralimentatie vastgesteld te worden. Dit komt voor in het geval dat de (ex-)partner na de scheiding niet beschikt over voldoende inkomsten om van te leven. De ander heeft dan de plicht om bij te dragen in de kosten, mits deze zelf voldoende financiële middelen ter beschikking heeft. Ook hierbij wordt gekeken naar de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatie verstrekker. Wilt u meer weten over hoe de hoogte van alimentatie bepaald wordt? Lees dan onze blog hierover.

In sommige gevallen ontvangen gezinnen een kindgebonden budget (KGB). Dit is een inkomensafhankelijke tegemoetkoming voor de kosten van de kinderen. Het doel hiervan is het bieden van ondersteuning aan gezinnen met lagere inkomens.

Eerdere regeling

Aanvankelijk werd het KGB in mindering gebracht op de behoefte van het kind. In oktober 2015 oordeelde de Hoge Raad dat deze rekenwijze niet juist was. Zij stelden dat het KGB niet in mindering gebracht moet worden op de behoeften. Wel moet het KBG, inclusief de alleenstaande ouderkop, meegeteld worden bij de berekening van de draagkracht van de ouder die het KGB ontvangt. Hierbij gold ook dat het KGB niet van invloed was op de aanvullende behoefte aan partneralimentatie.

In de praktijk bleek deze regeling op verschillende manieren geïnterpreteerd te worden. Zo oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden in 2016 verschillende keren dat het KGB als aanvullende inkomensondersteuning van de (alleenstaande) verzorgende ouder diende te worden beschouwd, terwijl het Hof Den Haag (ook wel de Haagsche lijn 2.0 genoemd) het KGB volledig buiten beschouwing liet in het vaststellen van de behoefte van de partneralimentatie.

Vicieuze cirkel
De hoogte van het KBG is afhankelijk van het verzamelinkomen. En het verzamelinkomen wordt weer beïnvloed door de hoogte van de partneralimentatie. De omvang van de partneralimentatie is ook weer van invloed op de hoogte en de verdeling van de draagkracht wanneer het gaat om de bijdrage van ouders in de kosten van kinderen. Kortom, complexe materie wat veel onduidelijkheid met zich heeft meegebracht.

Om duidelijkheid te verkrijgen, heeft het Hof Den Haag op 22 februari 2017 een prejudiciële vraag gesteld aan de Hoge Raad over op welke wijze het KGB bij de berekening van partneralimentatie dient te worden meegenomen.

Uitspraak Hoge Raad 7 juli 2017

De Hoge Raad gaf hierop als antwoord dat het KGB een inkomensafhankelijke regeling is, waarbij de hoogte van het KGB afhankelijk is van de hoogte van de partneralimentatie. Wanneer de partneralimentatie hoger is, wordt het KGB dus lager. Op het moment dat het KGB als inkomen berekend zou worden bij de alimentatiegerechtigde, zou de behoefte aan partneralimentatie lager uitvallen. Dit acht de Hoge Raad ongewenst. Ze verwijzen daarvoor naar een eerdere uitspraak van 27 januari 1995, waarin werd besloten dat huursubsidie ook niet in mindering wordt gebracht op de partneralimentatie.

De Hoge Raad geeft aan dat het KGB als doel heeft om gezinnen met lagere inkomsten te ondersteunen in de kosten van de kinderen, waarbij het niet de bedoeling is om (een deel van) het KGB te gebruiken als aanvullende inkomstenbron om in het eigen levensbehoud van de alimentatiegerechtigde te voorzien.

Tot slot en ter voorkoming van misverstanden werd door de Hoge Raad nog benadrukt dat niet anders moet worden beslist in de situatie waarin het bedrag ter zake KGB het aandeel van de alimentatiegerechtigde in de kosten van de kinderen overtreft.

Advies

Bent u gescheiden en is er in de afgelopen twee jaar partneralimentatie vastgesteld? Dan is het voor u waardevol om te kijken hoe het KGB daarin berekend is. Hier helpen wij u uiteraard graag bij. Klik hier om contact op te nemen met een van onze advocaten in personen- en familierecht.

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Wanneer u van plan bent om in 2018 in het huwelijksbootje te stappen, is het waardevol om juridisch advies in te winnen over welk huwelijksregime bij u het beste past. Onze personen- en familierecht advocaten kunnen u alles vertellen over de nieuwe regeling en u van advies voorzien, toegespitst op uw situatie. Neem dan contact op met een familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten. Een eerste gesprek is vrijblijvend.

Bel ons gerust!