Het ontstaan van verworven rechten in een dienstverband

Bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst is het niet mogelijk om hierin alle afspraken op te nemen. Het gevolg kan zijn dat bepaalde afspraken en/of gedragingen gedurende het dienstverband niet in de arbeidsovereenkomst zijn vastgelegd, maar dat deze afspraken en/of gedragingen uiteindelijk wel deel van de arbeidsovereenkomst zijn gaan uitmaken. Dit worden ook wel verworven rechten genoemd.

Een voorbeeld hiervan is dat een werknemer met mondelinge toestemming van de werkgever eenmaal per week vanuit huis mag werken. Na enige tijd kan mogelijk een verworven recht tot thuiswerken zijn ontstaan.

Andere voorbeelden zijn:

  • periodieke bonus
  • uitbetalen van overwerk
  • privégebruik auto

Ongedaan maken van verworven rechten

Als een verworven recht is ontstaan, kan de werkgever deze niet zomaar ongedaan maken. Dat een werkgever hier niet automatisch toe mag overgaan, vloeit onder meer voort uit de regel dat een werkgever zich als een goed werkgever moet gedragen. Op de vraag wanneer een werkgever een verworven recht mag intrekken is geen eenduidig antwoord te geven. Alle omstandigheden van het geval kunnen hierbij een rol spelen.

Wijzigingsbeding

Voor de werkgever kan het zinvol zijn om een wijzigingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen, zodat zij de mogelijkheid heeft om in de toekomst eenzijdig de arbeidsvoorwaarden te wijzigen. Dit betekent nog niet dat de werkgever met een wijzigingsbeding direct afstand kan doen van verworven rechten. Zelfs met een wijzigingsbeding kan dit recht alleen worden ingetrokken als de werkgever een zodanig zwaarwichtig belang heeft, dat het belang van de werknemer hiervoor redelijkerwijs moet wijken.

Redelijk compromis

Ter illustratie: Onlangs oordeelde de Rechtbank Amsterdam dat het voorstel van een werkgever, om de thuiswerkdagen van een werknemer voorlopig terug te brengen van één keer per week naar één keer in de maand, een redelijk voorstel was. De werkgever wilde dat de niet goed functionerende werknemer voorlopig niet meer thuiswerkte, terwijl de werknemer zijn thuiswerkdagen wilde behouden. Het voorstel tot één dag in de maand met uitzicht op meer dagen bij goed functioneren werd door de rechter als een redelijk compromis beschouwd.

Indien de werkgever had voorgesteld om de thuiswerkdagen definitief te schrappen, was het maar zeer de vraag of de rechter dat als een redelijk voorstel had beschouwd.

Conclusie

Het is voor een werkgever dus van belang om te beseffen dat een eenmaal gegeven voordeel kan leiden tot een verworven recht en dat en een verworven recht niet zomaar kan worden ingetrokken.

Meer informatie over verworven rechten in een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met een arbeidsrechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!