Wat is de legitieme portie?

Wat is de legitieme portie?

In Nederland worden kinderen die door hun ouders zijn onterfd op een bepaalde manier beschermd. Ieder kind heeft recht op een minimumdeel van de waarde van de nalatenschap van zijn ouders. Dat recht kan niet met een testament worden uitgesloten. Dit recht heet de legitieme portie.

Hoe hoog is de legitieme portie?

De legitieme portie bedraagt over het algemeen de helft van het normale erfdeel. Met het normale erfdeel wordt hier bedoeld het erfdeel dat een kind zou ontvangen wanneer het niet zou zijn onterfd.

Van belang is dat de legitieme portie slechts een vordering in geld is. Door aanspraak te maken op de legitieme portie wordt een onterfd kind niet alsnog erfgenaam en dus bestaat er geen recht op spullen uit de erfenis. Er is alleen recht op een geldbedrag. De legitieme portie is niet meer dan een schadevergoeding.

Het berekenen van de legitieme portie kan ingewikkeld zijn. Heel kort door de bocht en zonder volledig te zijn, is de berekeningswijze als volgt. Allereerst moet worden vastgesteld wat de legitimaire massa is. Dit is het bedrag waarover de legitieme wordt berekend. De legitimaire massa wordt gevormd door de waarde van de bezittingen van de nalatenschap, vermeerderd met bepaalde, door de wet aangewezen giften. Giften aan broers en zussen tellen altijd mee voor het berekenen van de legitimaire massa, ongeacht wanneer de gift is gedaan. Afgetrokken wordt een aantal door de wet genoemde schulden. Een hogere legitimaire massa betekent een hogere legitieme portie. Degene die een beroep doet op de legitieme heeft er aldus belang bij om te weten of er bij leven giften zijn gedaan. Vervolgens wordt de legitieme portie berekend door de legitimaire massa te delen door het aantal achtergelaten kinderen en de eventuele echtgenoot.

Het opeisen van de legitieme portie

De vordering wordt in beginsel opeisbaar zes maanden na het overlijden van de ouder. Er geldt echter een vervaltermijn. Die termijn is ofwel een redelijke termijn die door de erfgenamen wordt gesteld (bijvoorbeeld drie maanden) of uiterlijk vijf jaar na overlijden. Verloopt een van deze termijnen, dan kan geen beroep meer op de legitieme worden gedaan. Het maakt daarbij niet uit of het kind bekend was met het overlijden. Vanaf het moment dat aanspraak is gemaakt op de legitieme portie gaat een verjaringstermijn van twintig jaar lopen.

Aanspraak maken op de legitieme portie geschiedt door middel van een brief aan de erfgenamen of (indien aanwezig) de executeur.

Wie kan aanspraak maken op de legitieme portie?

De kinderen van de overledene kunnen aanspraak maken op de legitieme portie. In sommige gevallen kunnen echter ook de kleinkinderen door plaatsvervulling aanspraak maken op de legitieme portie. Dit is bijvoorbeeld het geval als een kind al is overleden voordat diens ouder komt te overlijden.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met ons kantoor om te bellen naar 0297-250018 of stuur een mail naar info@hendrikxadvocaten.nl.

 

Bel ons gerust!