FAQ: echtscheidingen

Bij echtscheidingen verschilt het per huwelijksregime wat de gevolgen zijn voor de verdeling.

Vanaf wanneer ben ik officieel gescheiden?

Je bent gescheiden zodra de rechtbank de echtscheiding heeft uitgesproken en de uitspraak, waarin dit is opgenomen, in de registers van de burgerlijke stand (van de gemeente waar je bent gehuwd) is ingeschreven.

Hoe lang duurt een echtscheiding?

Dit hangt af van de situatie. Wanneer jij en jouw partner het (snel) met elkaar eens zijn of eens worden, kan een echtscheidingsprocedure binnen enkele maanden worden afgerond. Bovendien geldt dat wanneer je op goede voet leeft met jouw ex-partner, jullie een gezamenlijke advocaat in de arm kunnen nemen. Dit kan aanzienlijk in tijd en in kosten schelen. Wanneer jullie het niet eens met elkaar kunnen worden, bijvoorbeeld over de hoogte van de alimentatie, neemt het proces meer tijd in beslag.

Wat gebeurt er als ik getrouwd ben in gemeenschap van goederen?

Wanneer je bent getrouwd in gemeenschap van goederen, zijn in principe alle bezittingen en schulden van jou en jouw partner samengevoegd. Bij de echtscheiding geldt in dit geval dat alle bezittingen en schulden in beginsel gelijk tussen jullie worden gedeeld. Soms kan het zijn dat bepaalde zaken zijn uitgesloten, zoals een schenking of erfenis.

Maar let op: sinds 2018 is de standaard om te trouwen in beperkte gemeenschap van goederen. Dit houdt in dat het vermogen dat voor het huwelijk is opgebouwd niet wordt meegenomen in de gemeenschap. Enkel het vermogen dat de getrouwde partners tijdens het huwelijk opbouwen, wordt gemeenschappelijk eigendom. Alles wat iemand voor het huwelijk aan privévermogen bezat, blijft dus uitgesloten. Simpel gezegd is het moment van trouwen een nulpunt; alles wat vanaf het huwelijk aan bezittingen en/of schulden binnenkomt, wordt eigendom van beiden. Daarnaast blijven schenkingen en erfenissen persoonlijk bezit, ook gedurende het huwelijk. Een woning kan hierop een uitzondering zijn, indien deze voor het huwelijk gezamenlijk gekocht is. Lees ook onze blog over de beperkte gemeenschap van goederen.

Wat gebeurt er als ik ben getrouwd onder huwelijkse voorwaarden?

Op het moment van trouwen hebben jullie ervoor gekozen om de bezittingen en schulden gescheiden te houden. Als jullie willen scheiden, houd dan rekening met eventuele opgenomen verrekenbedingen dan wel ander overeengekomen afspraken.

Wat is het verrekenbeding?

Verrekenbedingen zijn afspraken over het verrekenen of verdelen van bepaalde inkomsten en waarden. Hierin zijn twee vormen te onderscheiden:

Periodiek verrekenbeding

Bij een periodiek verrekenbeding wordt aan het einde van elk jaar het resterende gespaard saldo op de rekening(en) eerlijk verdeeld. Daarbij wordt er dus gekozen om de privévermogens gescheiden te houden. De verrekening vindt plaats nadat de vaste lasten van het gezamenlijk opgebouwde vermogen is afgetrokken. Dit verrekenbeding wordt in de praktijk vaak niet (op de juiste wijze) uitgevoerd. Iets wat (verstrekkende) gevolgen kan hebben.

Finaal verrekenbeding

Bij een scheiding is het ook mogelijk om gebruik te maken van het finaal verrekenbeding. Jij en jouw partner verdelen dan het gezamenlijke vermogen op dezelfde manier alsof jullie in gemeenschap van goederen waren getrouwd. Hierbij kan gekozen worden welke zaken niet worden meegenomen in de verdeling.

Meer weten over de boedelverdeling?

Lees dan onze FAQ over de boedelverdeling.

Contact met een personen- en familierecht advocaat in Mijdrecht

Wilt u uw situatie voorleggen aan een specialist op het gebied van het personen- en familierecht? Neem dan contact op met een personen- en familierechtadvocaat van Hendrikx Advocaten.

Bel ons gerust!