Schoolbesturen, laat je aanmeld- en toelatingsbeleid toetsen!

Brief van de Minister

Op 17 maart 2022 heeft Dennis Wiersma, de Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, aan alle schoolbesturen in het PO en VO een brief gestuurd over toelatingsbeleid en toegankelijkheid. De minister stelt -refererend aan een onderzoek dat in 2020 is uitgevoerd- dat er ruimte is voor verbetering in (met name) de communicatie over het toelatingsbeleid en de toepassing van de zorgplicht.

Dringend verzoek van de Minister

De Minister verzoekt de schoolbesturen dringend om het toelatingsbeleid tegen het licht te houden en te zoeken naar mogelijkheden voor verduidelijking en transparantie. Er komen grote veranderingen aan: zo moet in de visie van de Minister duidelijk worden gecommuniceerd over aanmelding, toelating, zorgplicht passend onderwijs, weigering en de mogelijkheden om hiertegen bezwaar te maken. Dit kan bijvoorbeeld via de website of de schoolgids.

Wegadviseren

In deze brief besteedt de Minister ook aandacht aan het fenomeen ‘wegadviseren’. Hiermee wordt bedoeld dat de ouders van een leerling nog vóór de schriftelijke aanmelding naar een andere school worden verwezen. Het probleem is dat door het ontbreken van een schriftelijke aanmelding formeel geen zorgplicht ontstaat. Dat brengt weer het risico met zich dat schoolbesturen geen verantwoordelijkheid nemen om voor de desbetreffende leerling een passende plek te vinden, hetgeen de essentie is van de zorgplicht.

Toezicht inspectie

De inspectie zal schoolbesturen aanspreken wanneer er signalen zijn dat zij zich op de genoemde thema’s niet aan de wet houden. De inspectie kan indien nodig een herstelopdracht geven. Extra inspectietoezicht was ook al aangekondigd in de brief van toenmalig minister Slob van 4 november 2020 (als onderdeel van de 25 maatregelen in het kader van de ‘Verbeteraanpak passend onderwijs en route naar inclusiever onderwijs). De verwachting is dan ook dat het toezicht op dit onderdeel nu echt wordt geïntensiveerd.

Aanmeld- en toelatingsbeleid toetsen!

Er is dus alle aanleiding om uw aanmeld- en toelatingsbeleid kritisch te evalueren en zo nodig aan te vullen of aan te passen. Indien de wet op deze onderdelen niet nauwgezet wordt gevolgd, bestaat er een groot risico op sancties, waarbij onder andere gedacht kan worden aan bekostigingssancties.

Wat kunnen wij voor u doen?

Desgewenst kunnen wij u aanmeld- en toelatingsprocedures beoordelen om te bezien of deze voldoen aan wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend kunnen wij deze procedures en beleid voor u opstellen of aanpassen. Onze onderwijsrecht advocaten staan voor u klaar!

 

Bel ons gerust!