Disclaimer

De informatie op deze website dient slechts ter algemene informatie en dient niet als juridisch advies te worden beschouwd. De ontvanger van deze informatie dient altijd deskundig juridisch advies in te winnen voordat naar deze informatie wordt gehandeld. Door de ontvangst van deze informatie ontstaat geen relatie van welke aard dan ook tussen de ontvanger en Hendrikx Advocaten B.V.

Hoewel de informatie op de website met de groots mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Hendrikx Advocaten B.V. niet dat de informatie op deze website volledig en juist is, vrij is van schrijffouten en virussen en andere schadelijke computerprogrammatuur. Hendrikx Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor schade en kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit mogelijke schrijffouten, onvolledigheid van informatie op de website, virussen op de website of het niet correct functioneren van de website.

Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Hendrikx Advocaten B.V. Hendrikx Advocaten B.V. behoudt zich die intellectuele eigendomsrechten uitdrukkelijk voor. Het is slechts toegestaan de website en de gegevens hierop uitsluitend voor eigen gebruik te gebruiken. Het is nimmer toegestaan (delen van) de website en de gegevens op de website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen, te wijzigen of te bewerken, te verveelvoudigen, of te reproduceren, behoudens indien en voor zover dit nodig is voor uw eigen gebruik van de website of voor zover dit is toegestaan op grond van de wet.

De website bevat mogelijke links naar websites die door andere partijen dan Hendrikx Advocaten B.V. worden geëxploiteerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt. Hendrikx Advocaten B.V. heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Hendrikx Advocaten B.V. is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, voortvloeiend uit het gebruik van de informatie, producten of diensten van derden.