Een update over de NOW

Arbeidsrecht en Corona: een update (NOW)

Begin maart schreven wij een blog over de Regeling Werktijdverkorting. Een aanvraag tot werktijdverkorting is inmiddels niet meer mogelijk. Dit is het gevolg van een ongekend groot beroep op de regeling werktijdverkorting door werkgevers. In plaats daarvan komt de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). De regeling is op 31 maart 2020 gepubliceerd. Hieronder leggen wij deze regeling op hoofdlijnen uit.

Wat houdt de compensatie in?

De NOW heeft ten doel om werkgevers, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van hun werknemers. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten.

Er moet sprake zijn van omzetverlies van ten minste 20% gedurende een aaneengesloten periode van drie maanden om in aanmerking te komen voor de noodmaatregel. Werkgevers kunnen in dat geval een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de betaling van de loonkosten van hun werknemers ter hoogte van maximaal 90% van de loonsom. Werkgevers ontvangen hiervoor een voorschot van het UWV.

  1. Omzetverlies

Het omzetverlies moet het resultaat zijn van vermindering van bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend. Hierbij moet een werkgever een omzetdaling kunnen aantonen van ten minste 20% ten opzichte van vorig jaar. Hiervoor dien je de omzet van 2019 te delen door vier en dit te vergelijken met de omzet in een gekozen periode van drie maanden (zie hieronder) waarin sprake is van omzetverlies. Hoe hoger het omzetverlies is, des te hoger de tegemoetkoming in de loonsom voor de werkgever zal zijn. De reden van de omzetdaling hoeft de werkgever niet aan te tonen. Als het gaat om een concern dient te worden gekeken naar de omzetdaling op concernniveau.

  1. Periode

Het moet gaan om een aaneengesloten periode van drie kalendermaanden in de periode van 1 maart t/m 31 juli 2020. Er zijn drie mogelijke perioden waaruit je kunt kiezen als ‘meetperiode’ voor het bepalen van de hoogte van het omzetverlies.

  • 1 maart 2020 – 31 mei 2020
  • 1 april 2020 – 30 juni 2020
  • 1 mei 2020 – 31 juli 2020

Deze meetperiode wordt in beginsel vergeleken met 25% van de omzet over 2019. Bij voldoende omzetdaling wordt een subsidie verleend ter tegemoetkoming in de loonkosten over deze meetperiode. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt nadrukkelijk opengehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden.

  1. Loonkosten

De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van de terugval in omzet en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Voor de loonsom moet het gaan om het zogenaamde sociale zekerheidsloon van de eigen werknemers. Het UWV verstrekt hiervoor een voorschot van 80% van het subsidiebedrag per werknemer, wat wordt gebaseerd op het loon dat door de werknemer is ontvangen in januari 2020. Dit bedrag wordt vermeerderd met 30% om eventuele werkgeverslasten (zoals pensioen, verzekeringspremies en vakantiegeld) te dekken. Het voorschot wordt betaald in drie termijnen. Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in omzet is geweest, waarna een correctie kan plaatsvinden.

De subsidie heeft wel een maximum aan het loon per werknemer van € 9.538 per maand. Het salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd door de NOW.

Er geldt overigens een inspanningsverplichting voor werkgevers om de loonsom ‘zoveel mogelijk’ gelijk te houden. Een daling van de loonsom zal gevolgen hebben voor de hoogte van de uiteindelijke subsidie waar de werkgever aanspraak op kan maken, dus dit vormt in zekere zin een financiële stimulans voor de werkgevers om bijvoorbeeld werknemers met een flexibel contract door te betalen. Een ‘keiharde’ verplichting is dit echter niet.

Kan ik mijn werknemer ontslaan en dan nog in aanmerking komen voor de NOW?

Tijdens de drie maanden waarover de werkgever tegemoetkoming ontvangt, wordt van de werkgever verlangd dat hij geen ontslagaanvragen bij UWV indient op grond van bedrijfseconomische redenen. Ontsla je je werknemer in deze periode toch wegens bedrijfseconomische redenen, dan zit hier een boete aan vast van 150% van de loonsom van de betreffende werknemer(s). De subsidie wordt gecorrigeerd met dit bedrag.

De vraag is hoe dit uitgangspunt zich verhoudt tot eventueel lopende reorganisaties. Mocht je een ontslagaanvraag bij UWV hebben ingediend vóór 17 maart 2020, is dit geen probleem. Ditzelfde geldt voor ontslag tijdens proeftijd, het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd, het beëindigen van dienstverbanden met wederzijds goedvinden (vaststellingsovereenkomst) en een beëindiging van de arbeidsovereenkomst op andere gronden. Ontslagaanvragen die zijn ingediend vanaf 18 maart 2020 moeten binnen 5 dagen ná inwerkingtreding van de NOW  of na indiening worden ingetrokken om een boete te voorkomen.

Wanneer kan ik de compensatie aanvragen?

Werkgevers kunnen sinds maandag 6 april 2020 een aanvraag doen.

Contact met Hendrikx Advocaten?

Heeft u vragen over het arbeidsrecht, bijvoorbeeld over de NOW? Neem dan contact op met Hendrikx Advocaten voor een kosteloos en vrijblijvend gesprek met onze arbeidsrechtspecialisten Bernice Nonnekes, Karin van Zijtveld, Sebastiaan van den Brink of Siep van der Galiën of via 0297 – 25 00 18 of info@hendrikxadvocaten.nl.

Over de auteur:
Karin van Zijtveld

Karin is als advocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze heeft ruime ervaring op het gebied van het individueel ontslagrecht, arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, reorganisaties, vraagstukken over overgang van onderneming, cao-recht en medezeggenschap.